zaterdag
.................

24e editie
EXPO Houten

testbanner

Reglement

VOORWAARDEN DEELNEMERS / STANDHOUDERS PA-MARKT 2020

De PA-markt wordt georganiseerd door COMPANION EVENTS, onderdeel van COMPANION SOUND & VISION, verder hier te noemen als organisator.

De persoon genoemd op het inschrijfformulier als contactpersoon van het bedrijf dat inschrijft, is hoofdelijk aansprakelijk voor de inschrijving en alle daaraan verbonden verplichtingen, verder hier te noemen als deelnemer. Onder 'deelnemer' worden ook de medewerkers van de deelnemer verstaan. Op de dag van het evenement is de op het inschrijfformulier aangegeven contactpersoon ook aanwezig op de stand gedurende de hele beursperiode inclusief op- en afbouw.

1 Door het volledig invullen van het inschrijfformulier op de website verplicht de deelnemer zich tot deelname aan het door de organisator georganiseerde evenement.
2 Inschrijven als deelnemer geschiedt via de website. Na het invullen van het reserveringsformulier met naam en volledige adresgegevens, het aantal stands en te reserveren standnummers en uiteindelijk het verzenden ervan, wordt u doorgeschakeld naar de webshop, waar u het aantal stands definitief besteld samen met aanverwante materialen. De "totale winkelwagen" rekent u daarna af met iDEAL.
Buitenlandse deelnemers krijgen een faktuur toegezonden met een betaaltermijn van 7 dagen.
Bij voorinschrijving (met korting) voor/op 31 december 2019, kan de deelnemer in de webshop voor iedere stand de voorinschrijfkorting selecteren. Deze wordt direct verrekend in de "winkelwagen"
Na 1 januari 2020 vervalt de voorinschrijfkorting en geldt de normale prijs voor de standplaats.
Een deelnemer mag nooit meer (in aantal) korting selecteren dan het aantal geboekte standplaatsen.

3 De deelnemer wordt pas dan op de site vermeld en geactualiseerd op de plattegrond ingedeeld na ontvangst van de volledige betaling.
4 Het afmelden van deelname tot aan 3 maanden voorafgaand aan het evenement kan alleen dan geschieden wanneer er dringende redenen zijn. De annuleringskosten zijn dan 25 % van het in rekening gebrachte (te brengen) bedrag, met een minimum van € 150,00 excl. BTW, welke dan terstond opeisbaar is door de organisator. Is er reeds betaald per i-Deal, wordt het verschil teruggestort na 28 maart 2020.

Het afmelden in een periode tussen 1 en 3 maanden voorafgaand aan het evenement kan alleen dan geschieden wanneer er zeer dringende redenen zijn. De annuleringskosten zijn dan 50 % van het in rekening gebrachte (te brengen) bedrag, met een minimum van € 275,00 excl. BTW, welke dan terstond opeisbaar is door de organisator. Is er reeds betaald per i-Deal, wordt het verschil teruggestort na 28 maart 2020.

Het afmelden in een periode vanaf 1 maand en minder voorafgaand aan het evenement kan alleen dan geschieden wanneer er zeer dringende redenen zijn. De annuleringskosten zijn dan gelijk aan het in rekening gebrachte bedrag, welke dan terstond opeisbaar is door de organisator.

Bij het inschrijven voor deelname korter dan 7 dagen voor het evenement is het betalen van het deelnamebedrag uitsluitend mogelijk per directe betaling.
Op nader te maken afspraak is het mogelijk om bij aankomst contant of per PIN te betalen.

5 De officiële inschrijving voor deelname sluit 5 dagen voor het evenement.
6 Bij het in gebreke blijven van enige betaling kan door de organisator een incassobureau ingeschakeld worden, waarbij alle (buiten)gerechtelijke kosten voor rekening komen van de deelnemer.
7 De deelnemer ontvangt mogelijk ter promotie poster(s) en/of flyers. De exposant wordt geacht hiermee promotioneel mee te werken in de aanloop naar de beurs. Het plaatsen van een banner of link op de eigen website van de deelnemer wordt als tegenprestatie gezien t.o.v. de gratis link op de site van het evenement. 
8 De in de verkoopruimte aangeboden materialen dienen overeen te komen met de omschrijving van het evenement.

Voor de PA-markt geldt dat de aangeboden goederen van gebruikte aard dienen te zijn, dan wel uit de meest actuele catalogi van de fabrikant/producent/importeur/verdeler verwijderd te zijn.

Dit ter beoordeling van de organisator in geval van twijfel.

Het aanbieden van (nieuwe) actuele producten uit catalogi is strikt verboden. Bij aantreffen is de organisator gemachtigd de exposant de goederen per direct te (laten) verwijderen en in tweede instantie gemachtigd de goederen door medewerkers van de organisator te laten verwijderen en buiten de beurs op te slaan. Deze goederen kunnen slechts dan terugverkregen worden na (kontante) betaling van de gemaakte kosten voor transport en opslag, zulks ter beoordeling van de organisator.

9 Gedurende het evenement dient de deelnemer zich op te stellen als een professionele standhouder, die het belang van medestandhouders in acht neemt. Hieronder wordt verstaan het niet onnodig of overmatig produceren van geluid, licht en/of rook. Het gebruik van alcoholische dranken dient tot een minimum beperkt te worden. In geval van overlast (door overmatig alcoholgebruik) is de organisator gemachtigd de betreffende deelnemer van de beurslocatie te verwijderen dan wel in verzekerde bewaring te laten stellen door het daartoe bevoegd gezag. De organisator is geenszins aansprakelijk voor (im)materiale en/of financiële schade door bovenstaand gedrag.
Het meebrengen van drank- en etenswaren voor verstrekking aan derden is niet toegestaan.
Het gebruik van geluidsapparatuur voor het doen van aankondigingen/veilingen in de stand is niet toegestaan.
10 Bij het aantreffen van goederen, waarvan andere deelnemers of bezoekers hetgeen kunnen aanmerken en bewijzen als hun wettelijk eigendom zal de plaatselijke politie worden ingeschakeld. Het aanbieden en/of verkopen van gestolen of van heling afkomstige goederen is ten strengste verboden en kan verwijdering van de deelnemer van de beurslocatie tot gevolg hebben. Restitutie van betaalde fakturen voor deelname aan de beurs wordt op voorhand dan afgewezen.
11 De organisator is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de aangeboden goederen, middelen en/of diensten van de exposanten. De organisator is niet betrokken bij enige handeling en/of financiële overeenkomst tussen bezoeker(s) en de exposant(en). Iedere bezoeker wordt geacht zelf voldoende gekend te zijn met de werking en/of functioneren van hetgeen aangeboden word c.q. aangekocht wordt. Voorts is hier het Algemeen Wetboek van Strafrecht van toepassing.
12 Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor het afval dat hij/zij produceert in de standruimte. Na afloop van de beurs dient de standruimte weer schoon opgeleverd te worden aan de organisatie. Een medewerker controleert dit bij uw afmelden. Indien er toch afval aangetroffen wordt, wordt dit door de organisatie afgevoerd en worden de kosten, zonder enige vorm van discussie, van afvoer volledig doorberekend aan de standhouder op wiens plaats het afval is aangetroffen.
13 Conform de wettelijke bepalingen is het niet toegestaan te roken in de EXPO HOUTEN. Bij eventuele controle van door de overheid aangestelde controleurs zal een eventuele boete verhaald worden op de overtreders.
14 Het meebrengen van drank- en etenswaren is niet toegestaan !
Tijdens de opbouw is er gratis koffie verkrijgbaar nabij het organisatiekantoor. Verder kan gebruik gemaakt worden van de horeca- en cateringfaciliteiten van VERMAAT CATERING binnen de EXPO Houten.
15 Deze voorwaarden van deelname kunnen tussentijds aangepast worden. Voor zover de voorwaarden niet toereikend zijn, beslist de organisator op grond van redelijkheid en billijkheid.

Houten, 1 oktober 2019
Companion Events

Germany United KingdomGreat Britain  transparant  facebook twitter

Toegangskaarten

VOORVERKOOP 
start 2 januari 2020  !
Kaarten te koop via de webshop

flyer